1.  Administratorem danych osobowych jest HSE Consulting Arkadiusz Lenczewski z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 14, lok.105, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 9691113934, REGON: 383298310.
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy i odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. W ramach prowadzonej działalności Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom realizującym usługi na jego zlecenie w zakresie prowadzenia strony internetowej.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwienia zgłoszonej sprawy poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora.
  5. Przysługujące prawa: prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody (bez wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem w czasie jej trwania), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku ich niepodania skutkuje to brakiem możliwości załatwienia zgłoszonej sprawy.