• ocena ryzyka zawodowego metodami : Risc Score, PHA , PN-N 18002
  • okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
  • audyt stanowisk pracy wraz z ocena warunków pracy i zaleceniami do poprawy
  • ocena ergonomiczna stanowisk pracy
  • ocena uciążliwości wysiłku fizycznego i ocena wydatku energetycznego metodą Lehmanna
  • ocena zagrożenia wybuchem
  • dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z ocena ryzyka i planem działań zapobiegawczych
  • ocena zgodności maszyn na zgodność z obowiązującymi wymaganiami krajowymi i UE
  • dostosowanie maszyn do obowiązujących wymagań wg wcześniej wykonanej oceny